คลังความรู้ (KM)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
17 ก.พ. 2560
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
17 ก.พ. 2560
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
17 ก.พ. 2560
4 คู่มือบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
480
17 ก.พ. 2560
5 เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
388
17 ก.พ. 2560
6 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
17 ก.พ. 2560
7 คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
17 ก.พ. 2560
8 คู่มือการจัดทำควบคุมภายใน ชุดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
17 ก.พ. 2560
9 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
17 ก.พ. 2560
10 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
17 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1